Monday, May 25, 2009

Baharu = Kata Adjektif; Baru=Kata Adverba?

Seorang Munsyi Dewan yang bertugas di PPD Daerah Kinta Utara dan Selatan, Perak Darul Ridzuan, telah mendakwa bahawa perkataan baharu dan baru adalah berbeza. Sememangnya isu yang mendakwa dua perkataan tersebut tergolong dalam kelas kata yang berbeza sudah pun menjadi sedikit perdebatan.
Bagi saya, dakwaan yang dibuat oleh Munsyi Dewan tersebut telah menimbulkan sedikit keraguan. Sudah menjadi pengetahuan umum yang Munsyi Dewan yang diantik oleh DBP telah menjadikan Tatabahasa Dewan dan Kamus Dewan sebagai “kitab suci” mereka. Tetapi apabila Munsyi Dewan tersebut telah mendakwa bahawa terdapat perbezaan antara perkataan baharu dan baru, maka saya tertanya-tanya; apakah individu yang dilantik sendiri oleh DBP telah hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap Kamus Dewan?
Dalam Kamus Dewan, halaman 105, terdapat entri baharu yang dimaknakan sebagai baru. Dengan kata lain, Kamus Dewan telah menyatakan dua perkataan tersebut mempunyai makna yang sama dan tidak mempunyai sebarang perbezaan. Dalam hal ini, saya amat bersetuju dengan Kamus Dewan.
Saya telah menyelongkar beberapa buah hikayat Melayu lama seperti Sejarah Melayu, Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Merong Mahawangsa, Syair Gurindam Dua Belas, dan beberapa buah kitab yang lain. Saya mendapati dalam kitab-kitab tersebut tidak terdapatnya perkataan baru, tetapi yang ada ialah perkataan baharu.
Sebenarnya, fenomena penghilangan [ha] dalam beberapa perkataan bahasa Melayu merupakan suatu fenomena biasa. Inilah yang dikatakan terdapatnya rumus penyahsuaraan yang sering berlaku dalam bahasa Melayu. Oleh kerana fenomena ini merupakan fenomena yang biasa terjadi, dan berlaku secara konsisten, maka inilah rumud dan aturan yang terdapat dalam bahasa Melayu.
Antara perkataan-perkataan lain yang juga mengalami fenomena yang sama ialah :
cahari --> cari
bahagi --> bagi
tahu --> tau
dahulu --> dulu
bahulu --> baulu
Kalau diperhatikan kepada perkataan-perkatan di atas, kebanyakan bunyi [h] yang terdapat dalam kebanyakan perkataan bahasa Melayu mempunyai kenderungan untuk dihilangkan. Fenomena ini boleh dijelaskan melalui pengkajian fonologi, yang mungkin Munsyi Dewan tersebut telah terlepas pandang. Dan, satu kelemahan yang ketara yang saya perhatikan kepada kebanyakan Munsyi Dewan ialah, mereka tidak begitu menguasai prinsip fonologi bahasa Melayu. Mereka biasanya akan terus melihat perkataan tersebut dari aspek morfologi, sedangkan perkataan (morfolgi) tidak akan terbina tanpa bunyi (fonologi).
Walaupun, saya mempunyai peluang untuk membahas kembali pandangan beliau, tetapi saya selaku penceramah jemputan telah mengambil langkah untuk menjaga reputasi beliau sebagai Munsyi Dewan yang bertugas di PPD kerana di hadapan kami ialah khalyak guru Bahasa Melayu sekitar Ipoh, apatah lagi beliau telah dijemput untuk merasmikan majlis penutup sebuah majlis yang saya hadiri. Dan sayang sekali, apabila Munsyi Dewan yang bertugas di PPD itu telah pulang sebelum majlis tamat kerana saya sedang berkira-kira untuk berdialog dengan beliau sambil-sambil menikmati hidangan petang.

Sunday, April 12, 2009

Jawapan Atau Jawaban (ii)?

Dalam hantaran sebelum ini, saya telah menegaskan bahawa perkataan “jawapan” adalah lebih tepat mankala “jawaban” tidak boleh dianggap sebagai perkataan yang tepat dalam pembentukan dan kewujudannya dalam bahasa Melayu.

Tidak dapat dinafikan bahawa Kamus Dewan (KD) telah menjadikan “jawapan” sebagai variasi entri untuk “jawaban”. Hujah yang digunakan oleh para penyusun KD berdasarkan pada turunan morfologi perkataan tersebut. Di sinilah, saya berpendapat ahli bahasa yang menyatakan “jawaban” adalah betul agak terkhilaf bukan sahaja dari aspek pemahaman mereka dalam morfologi dan bahasa Melayu malahahan mereka juga telah melupakan satu lagi aspek asas lingusitik iaitu fonologi.

Untuk hantaran kali ini, saya tidak berhasrat untuk membincangkannya dalam aspek morfologi. Hal tersebut akan disentuh dalam hantaran selepas ini.
Pada pengamatan saya, KD telah disusun dengan menjadikan teori Transformasi Generatif (TG) sebagai kerangka utamanya. Oleh kerana itulah, maka entri memperbesarkan sudah tiada lagi dalam KD Edisi Keempat. Yang ada ialah “memperbesar” (Saya hanya memberikan satu contoh entri sahaja). Saya melihat penghilangan entri “memperbesarkan” dalam KD pada kali ini adalah sebagai pematuhan morfologi yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan. Saya akan mengulas hal ini dalam hantaran saya yang berikutnya. Saya menyinggung hal ini sebagai antara hujah saya yang mengatakan KD beralaskan kepada TG.

Kerangka asas TG yang membezakannya dengan teori lingusitik yang lain seperti struktural, ialah, TG beranggapan bahawa bahasa terdiri daripada beberapa set rumus. Dengan kata lain, rumuslah yang telah membentuk sesuatu kata dan ayat dalam sesuatu bahasa bahasa. Hal ini berlaku kerana TG beranggapan bahawa proses penambahan, pengguguran dan penukaran merupakan antara proses semula jadi yang berlaku dalam sesuatu bahasa.
Oleh kerana itulah, apabila berhadapan dengan kekeliruan antara “jawapan” dengan “jawaban”, mengapakah kerangka asas pembentukan sesuatu perkataan tidak dilihat? Kerangka asas yang dimaksudkan itu ialah teori TG itu sendiri, dan juga fonologi (fonologi generatif sebagai salah satu unsur dalam TG).
Sebelum ini, telah ditegaskan bahawa TG berpegang kepada rumus. Dalam hal ini, konsep aturan / rantaian morfologi sesuatu perkataan akan menjadi tidak tepat apabila kita ingin menunjukkan berlakunya proses pembentukan sesuatu kata.
jawab + an --> jawaban tidak tepat penganalisannya kerana tidak mematuhi konsep asas TG. Analisis yang sebegini ialah analisis stuktural.
Sekiranya kita tetap mematuhi prinsip TG, maka analisisnya akan menjadi begini:
jawab + an --> jawaban
jawaban = berlakunya rumus penyahsuaraan [b] dalam jawaban --> [p] menjadi jawapan.
Penyahsuaraan [b] ini tetap didokong oleh prinsip pengguguran dan penggantian TG, iaitu apabila [b] digantikan dengan [p].

Lagipun orang-orang Melayu di Malaysia tidak pernah menyebut “jawaban” seperti orang Melayu(?) di Indonesia!

Thursday, March 5, 2009

peN- yang lewah?

Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (TD), halaman 366 ada menyenaraikan frasa alat pemadam, di bawah subtajuk inti + penerang nama kegunaan. Yang menjadi persoalan di sini, adakah frasa alat pemadam itu betul?

Asas kepada pertanyaan ini berdasarkan kepada aspek makna awalan peN- seperti yang telah disenaraikan oleh TD. Pada halaman 113, ada tertulis:

Awalan peN – penanda makna alat untuk melakukan sesuatu, contohnya:

penggali (alat untuk menggali)

penumbuk (alat untuk menumbuk)

pengayuh (alat untuk mengayuh)

pelali (alat untuk melali)

penuai (alat untuk menuai)

pembajak (alat untuk membajak)

Oleh hal yang demikian itu, bukankah pemadam itu bermaksud alat untuk memadam? Maka dengan itu tentu sekali frasa alat pemadam itu tidak tepat dalam hukum kegramatisan bahasa Melayu kerana telah berlakunya lewah di sini.

Soalnya, apakah ini satu lagi bentuk kecualian yang menjadi premis hujah popular dalam kalangan ahli tatabahasa TG apabila mereka tidak dapat menjelaskan sesuatu fenomena bahasa?

Monday, January 26, 2009

Jawapan atau Jawaban?

Mengapakah saya berpendapat bahawa "jawapan" adalah ejaan yang tepat, bukannya "jawaban"?

Soalnya di sini, adakah sumber pegangan yang menyatakan ejaan "jawaban" juga boleh diterima, seganding "jawapan"? Saya berpendapat pegangan sebegitu kurang tepat.

Premis hujah saya ialah begini :
1) Dalam ilmu linguistik terdapat dua perkara asas yang berbeza. Yang pertama dikatakan sebagai lingusitik deskriptif, manakala satu lagi ialah lingusitik persekptif. Kedua-dua cabang lingusitik ini memang jelas perbezaannya. Lingusitik deskriptif ini ialah ilmu lingusitik yang khusus untuk mencatat, menganlisis apa-apa sahaja unsur linguitik dalam sesuatu bahasa. Sama ada yang dicatatkan dalam linguistik ini adalah salah atau betul, itu bukan yang menjadi asasnya. Yang termasuk dalam linguistik jenis ini ialah termasuklah sosiolinguistik, leksikografi, dan lingusitik rekonstruktif.
Manakala untuk lingusitik preskriptif ini ialah cabang ilmu linguistik yang akan menentukan salah atau betulnya sesuatu unsur bahasa, khasnya dalam soal tatabahasa. Yang termasuk dalam rangkuman cabang lingusitik ini termasuklah sistem ejaan.
2) Kamus Dewan (KD) merupakan kamus yang termasuk dalam pengkajian leksikografi. Leksikografi ialah cabang ilmu lingusitik yang berbentuk deskriptrif. Oleh sebab KD merupakan kamus, maka segala entri yang terdapat di dalamnya bukannya berdasarkan betul atau tepat sesuatu perkataan. Kamus merupakan suatu naskhah yang mendokumentasikan setiap unsur leksikal yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Dan leksikal ini boleh berbentuk apa-apa sahaja berdasarkan tujuan pembentukan sesuatu kamus. Maka dengan itu kita mempunyai Kamus Kata Ganda, Kamus Peribahasa, Kamus Geografi, dan yang seumpama dengannya. Berbalik kepada KD, tujuan penaskahannya ialah untuk mendokumentasikan segala bentuk leksikal yang terdapat dalam bahasa Melayu yang kemudiannya telah dijadikan entri bagi kamus tersebut. Dalam soal ini, tidak timbul sama ada sesuatu kata itu salah atau betul tatabahasanya. Selagi kata terdapat dalam bahasa Melayu, maka kata tersebut akan dijadikan sebagai suatu entri.
3) Untuk linguistik yang bersifat preskriptif, kita mempunyai Tatabahasa Dewan (tatabahasa yang menjadi tatabahasa pegangan di institusi pendidikan), Nahu Melayu Mutakhir, Tatabahasa Dinamika Bahasa Melayu dan banyak lagi buku-buku tatabahasa yang dihasilkan oleh pakar-pakar bahasa di Malaysia. Manakala untuk sistem ejaan pula, Daftar Kata Bahasa Melayu (Edisi Kedua) dan Daftar Ejaan Bahasa Melayu merupakan buku panduan yang menjadi pegangan dalam pembentukan sesuatu ejaan.

Setelah kita memahami akan perkara asas ini, maka persoalan manakah yang tepat antara "jawapan" dan "jawaban", akan terungkai. Dalam buku Daftar Kata Bahasa Melayu (Edisi Kedua) tidak tercatat kata "jawaban". Begitu juga dengan buku daftar Ejaan Bahasa Melayu, pun tidak tercatat kata "jawaban". Yang ada ialah "jawapan" sahaja.

Ada yang mengatakan buku Daftar Ejaan Bahasa Melayu sudah ketinggalan kerana sudah lama tidak dikemaskinikan. Sebenarnya yang membangkitkan perkara ini tidak memahami ilmu lingusitik itu sendiri. Jawapan saya begini : sistem ejaan baharu yang telah dilancarkan dan diterima pakai semenjak 1973 adalah berbeza sama sekali dengan sistem tatabahasa. Sistem ejaan tidak akan mengalami perubahan secara dinamik. Kalau begitu sifat ejaannya, maka begitulah kewujudannya. Namun begitu, bagi sistem tatabahasa, oleh sebab sifatnya yang dinamik, maka sesuatu tatabahasa itu mungkin akan mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Pun begitu, perubahannya tidaklah berlaku secara intensif dan berkala. Misalnya, dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ada dimasukkan Kata Adverba dalam kelompok Kata Tugas. Sebenarnya, Kata Adverba yang dimasukkan ke dalam TD ini bukanlah suatu penemuan baharu. Kemasukannya hanyalah atas dasar untuk memudahkan pendokumentasian bagi aspek leksikografi (perkamusan). Sebenarnya Kata Adverba itu telahpun dapat diterangkan oleh Kata Keterangan yang sebelum ini ada dibincangkan dalam buku Tatabahasa Dewan edisi terdahulu.

Jadi kesimpulannya ialah, "Jawaban" itu boleh dipertikaikan, manakala "jawapan" itulah yang sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi hujah untuk membuktikan "jawapan" itu yang betul. Hujah-hujah itu akan menyusul dalam artikel yang ke seterusnya.